Enciklopedija Wiki
Advertisement


Rimsko pravo • rimsko pravo – pravo koje je kao pravni poredak vrijedilo u Rimu od njenog osnutka (754.g.pr.n.e.) do Justinijana (527.-565.g.pr.n.e.) i njegove kodifikacije Corpus iuris civilis
 • razvoj od pravnog poretka malog grada i seljačkog naroda do univerzalnog prava svjetskog carstva
 • vrhunac razvoja čini kodifikacija cara Justinijana, Corpus iuris civilis
 • superiorno u odnosu na prava ostalih antičkih naroda, a postoji i nakon propasti rimske države
 • od srednjeg vijeka preuzimaju ga brojne europske zemlje kao pozitivno pravo (recepcija rimskog prava)
 • recipirano rimsko pravo od srednjeg vijeka potisnulo je domaća partikularna prava
 • tri osnovna stupa rimskog privatnog prava:
  1. neograničeno privatno vlasništvo 
  2. ugovorna sloboda s razrađenim obveznim pravom
  3. sloboda oporučnog raspolaganja
 • recipirano rimsko pravo naziva se:
  1. opće – vrijedi za čitave teritorije država
  2. pandektno – prema ključnom dijelu Justinijanove kodifikacije, Pandectae (lat. Digesta)
 • u novom vijeku biva zamijenjeno:
  • u Francuskoj 1804. Code civil (Code Napoleon)
  • u Njemačkoj 1900., Jedinstveni njemački građanski zakonik
 • rimski klasični pravnici postavili su prve temelje pravne znanosti – nastavljači su glosatori i postglosatori u Italiji, francuski pravnici srednjeg vijeka i njemački i nizozemski pravnici od 16. stoljeća
 • rimski pravnici rješavaju slučajeve iz praktičnog života – rimsko pravo nije skup apstraktnih pravnih pravila razvijaju pravnu tehniku koju karakteriziraju točnost i jasnoća, stroga logičnost, dosljednost
 • francuski romanist P. F. Girard naglašava da je studij prava odlično sredstvo historijskog odgoja
 • razvoj društva nije slučajan, nego je podvrgnut određenim društvenim zakonima, te uvjetovan određenim uvjetima
 • historija rimske države i prava predočava nam klasni karakter države i prava
 • osnovna klasna dioba rimskog društva je na robovlasnike i robove, pri čemu robovi nisu subjekti, nego samo objekti prava
 • opreke su postojale i unutar slobodnog rimskog stanovništva, pa imamo razne podjele: patriciji i plebejci; građani, Latini i peregrini; nobiles, equites i populari; honestiores i humiliores; coloni,
 • na razvoj i promjene društvenih pojava pritom utječu ekonomske prilike
 • rimsko pravo razvija se od doba raspadanja rodovsko-plemenske organizacije i raspada države, preko dominacije robovlasništva u klasičnom razdoblju rimskog prava, do početaka feudalizacije (kolonata) za Justinijanovog prava
 • u ovom razvoju potvrđeni su zakoni historijskog materijalizma, te su postavljeni temelji za objašnjenje sadašnjosti i pravilno gledanje na budućnost
Advertisement